آذین مارکت ‍ از گابریل گارسیا مارکز پرسیدن: اگر بخواهی کتابی صد صفحه ای درباره

آذین مارکت
‍ از گابریل گارسیا مارکز پرسیدن:
 اگر بخواهی کتابی...
‍ از گابریل گارسیا مارکز پرسیدن:
اگر بخواهی کتابی صد صفحه ای درباره امید بنویسی، چه می نویسی؟
گفتذ:نود و نه صفحه رو خالی میذارم . صفحه آخر، سطر آخر می نویسم
یادت باشه دنیا گرده
هر وقت احساس کردی به آخر رسیدی
شاید در نقطه شروع باشی
زندگی ساختنی است
نه ماندنی
بمان برای ساختن
نساز برای ماندن..

@azinmarket